Nano CelloTrack

מכשיר איתור

מערכת CelloTrack Nano - הינה מערכת חכמה הכוללת רכזת בתקשורת סלולארית המזהה ומדווחת על מיקום ברמת דיוק גבוהה. הפרוייקט המאתגר הזה, רווי אילוצים ודרש יכולת לתת פתרונות עיצובים, מכאנים וטכנולוגים כאחד.

המוצר אטום מפני כניסה של מים ועמיד להלמים. תכולת הפרוייקט כלל עיצוב תעשייתי של מתקן עריסה המאפשר נשיאה והתקנה במגוון מצבים שונים.

)