BreatheVision

מכשיר לניטור נשימה

המוצר של BreatheVision משמש לניטור אחר הנשימה של המטופל באופן לא פולשני, ונותן התראות על התדרדרות במצב הנשימה.

המוצר מורכב ממתאם אשר מודבק ישירות לגוף ובתוכו מתיישב חיישן. המתאם מכיל אמצעי להידוק של הבגד לחיישן כדי לאפשר קריאה טובה שלו.

בחנו אפשרויות רבות ומגוונות לחיבור מיטיבי של חיישני הניטור לגוף. השתמשנו בסקיצות כדי להציע מספר רב של פתרונות בצורה המהירה והיעילה ביותר. בהמשך, בחנו בעזרת מודלים פיזיים את הרעיונות המבטיחים יותר.

בתהליך הפיתוח של מוצר זה קרה דבר מעניין, בו הפתרון להצמדת הבגד לחיישן נולד בהשראת מוצר מתחום הניקיון בכלל. פתרון ההצמדה המתאים נמצא במנגנון המשמש להצמדת סמרטוט למגב.

)